Scroll To Top
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting

Wat wij voor u kunnen doen

Bij het vinden van een passend bedrijfspand komt meer kijken dan zaken als prijs en vierkante meters alleen. Zorgvuldige overwegingen tijdens elk van de vele stappen voorkomen onduidelijkheden en teleurstellingen.

Klotz Bedrijfshuisvesting zorgt voor een heldere en zakelijke voorlichting en kundige begeleiding. Diensten bij aankoop en aanhuur, beleggingen, consultancy, taxaties, verkoop en verhuur en bij sale & leaseback zorgen ervoor dat u uw beslissingen weloverwogen en goed gefundeerd kunt nemen.

Aankoop & aanhuur

Bij het vinden van een passend bedrijfspand komt meer kijken dan zaken als prijs en vierkante meters alleen. Zorgvuldige overwegingen tijdens elk van de vele stappen voorkomen onduidelijkheden en teleurstellingen.

Klotz Bedrijfshuisvesting zorgt voor een heldere en zakelijke voorlichting en kundige begeleiding. Diensten bij aankoop en aanhuur, beleggingen, consultancy, taxaties, verkoop en verhuur en bij sale & leaseback zorgen ervoor dat u uw beslissingen weloverwogen en goed gefundeerd kunt nemen.

kritisch

'Omdat het kritisch kan'

overzichtelijk

'Omdat het overzichtelijk kan'

Verkoop & verhuur

Verhuren en zekerheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze zekerheid geldt ook in het geval van verkoop.

Klotz Bedrijfshuisvesting inventariseert, legt contacten en zet die om in contracten. Ook in een complexe markt is Klotz Bedrijfshuisvesting thuis. De kennis van actuele lokale vastgoedontwikkelingen in de bedrijfspandenmarkt ligt daaraan ten grondslag.

De grootte van de organisatie en het gebruik van moderne informatietechnologie maken het marktbeeld compleet. Om te zorgen voor een degelijke contractuele basis heeft Klotz Bedrijfshuisvesting een bijzonder oog voor de financiële marktpositie van partijen.

Sale & leaseback

Het verkopen en terughuren van uw kantoor-, winkel-, dan wel bedrijfsruimte, biedt tal van mogelijkheden. Hiermee kunt u onder andere financiële middelen creëren om verder door te groeien.

In ons uitgebreide netwerk beschikken wij over goede contacten met zowel nationale als internationale beleggers die continu zoekende zijn naar kantoor-, winkel- en bedrijfsobjecten in verhuurde staat. Alvorens uw object op de markt aan te bieden brengen wij eerst uw situatie in kaart en bekijken de beste mogelijkheden. Daarna zullen wij, in nauw overleg met u, uw object, desgewenst discreet, onder de aandacht brengen bij een relatief beperkte groep beleggers.

Het spreekt voor zich dat wij ook de verdere afhandeling voor u verzorgen en daar waar nodig u adviseren en/of begeleiden.

discreet

'Omdat het discreet kan'

betrouwbaar

'Omdat het betrouwbaar kan'

Beleggen

Actief en creatief. Terminologie in relatie tot beleggingsobjecten? Zeker!

De bedrijfsmakelaars van Klotz Bedrijfshuisvesting anticiperen op de vastgoedmarkt en helpen de belegger aan objecten die passen in zijn portefeuille. De aanpak onderscheidt zich door nauwkeurigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid.

Juist daardoor wordt de stap gezet naar een renderende kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelruimte. Dienstverlening met het oog op een hoog rendement.

Taxeren

Het bepalen van de juiste waarde van bedrijfsonroerend goed kan uitermate belangrijk zijn. Voor de (her)financiering van het pand bijvoorbeeld. Of voor het opmaken van de jaarrekening, aankoop-en verkoopbeslissingen, aanhuur-en verhuurbesluiten, fusiebesprekingen, minnelijke waarderingen met de belastingdienst en arbitrage zoals huurgeschillen.

Taxeren van vastgoed is complex en vraagt om specifieke kennis. De taxateurs van Klotz Bedrijfshuisvesting zijn als registertaxateur RT ingeschreven in de registers Bedrijfsmatig Vastgoed en/of Bedrijfsmatig vastgoed-Groot Zakelijk van het nederlands register vastgoed taxaties NRVT.

Daarnaast is René Klotz gecertificeerd als RICS Registered Valuer bij the Royal Institution of Chartered Surveyors RICS.

De taxaties worden uitgevoerd conform de International Valuation Standards (IVS) of European Valuation Standard (EVS) naar gelang de wensen van de opdrachtgever.

De diensten van de taxateurs van Klotz Bedrijfshuisvesting zijn onderhavig aan het tuchtrecht van NVM, NRVT en RICS. Hieronder ziet u wat wij zoal voor u kunnen doen.

nauwkeurig

'Omdat het nauwkeurig kan'

 

betrouwbaar

'Omdat het weloverwogen kan'

Taxatiemogelijkheden

Voorbeelden van taxaties die wij voor u kunnen uitvoeren

  • Taxaties van onroerend goed voor diverse doeleinden. Zoals financiering, due diligence, jaarrekeningen, wetgeving (b.v. woningwet of WOZ), kortom: alle beslissingen in uw onderneming of organisatie waar uw vastgoed een belangrijke drager in is.
  • Waardedebepaling van alle vormen van onroerend goed: winkels, kantoren, (verhuurde) woningen, bedrijfsruimten, of logistiek vastgoed. Ook specifiek vastgoed, zoals wooncomplexen, kloosters, industrieel en religieus erfgoed. Ook residuele (grond)waarderingen t.b.v. projectontwikkeling.
  • Advies bij waarderingsvraagstukken, bijvoorbeeld bij transacties (aankoop, verkoop, aanhuur of verhuur).

Taxatie Management Instituut (TMI)

Klotz Bedrijfshuisvesting is aangesloten bij het Taxatie Management Instituut.

  • TMI stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector door reële waarderingen te bevorderen. Kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie staan hierbij centraal.
  • TMI zet met de TCV de kwaliteitsstandaard voor de branche, de missie is om alle taxateurs in Nederland hieraan te laten voldoen.
  • TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem (TMS) waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. Taxateurs gebruiken het TMS omdat ze het willen, niet omdat het verplicht is.
  • TMI-taxateurs nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan hun kennis en kunde en creëren hiermee een taxatieplatform.
  • TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie, controle en debat. TMI beheert de data, het systeem en de richtlijn.
Lees verder ...

samen

'Omdat het samen kan'

Consultancy

Voor elke onderneming is haar huisvesting van grote betekenis. Vraagstukken vragen om haalbare oplossingen die passen binnen uw bedrijfsdoelstelling.

Vanuit onze ervaring op vele gebieden van het bedrijfsmatig onroerend goed, hebben wij een helder inzicht in de ontwikkelingen in deze markt. Op basis hiervan kunnen wij u van dienst zijn met een advies inzake al uw huisvestingsvraagstukken.

'Omdat het weloverwogen kan'

PRIVACYVERKLARING EN COOKIESTATEMENT VAN KLOTZ BEDRIJFSHUISVESTING

Op het gebruik van onze Internetsite zijn onze algemene Internetvoorwaarden van toepassing. Deze website is opgezet als informatieve site. Deze algemene Internetvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite: Klotz Bedrijfshuisvesting stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Klotz Bedrijfshuisvesting een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Klotz Bedrijfshuisvesting vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Klotz Bedrijfshuisvesting stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Klotz Bedrijfshuisvesting de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van Klotz Bedrijfshuisvesting om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze adviseurs, waarbij al uw omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Klotz Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Cookiestatement

Klotz Bedrijfshuisvesting maakt op de website www.klotz.nu gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Klotz Bedrijfshuisvesting maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Klotz Bedrijfshuisvesting in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere van onze klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klotz Bedrijfshuisvesting, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Klotz Bedrijfshuisvesting, waarbij de website binnen de kaders van Klotz Bedrijfshuisvesting verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

PRIJZEN & PROMOTIES

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.