scroll naar boven
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting

Klotz Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsmakelaardij is een discipline met een volslagen eigen karakter in vergelijking met ‘gewone’ makelaardij. Vaak zijn panden letterlijk uniek, het aanbod is vele malen geringer dan de huizenmarkt, huur is gemeengoed terwijl koop minder vaak voorkomt, en bovenal spelen regels en verordeningen een belangrijke rol.

Kennis van de markt

Een bedrijfsmakelaar doet daarom meer dan een koper of huurder in contact brengen met een verkoper of verhuurder.

Kennis tot in het kleinste detail van de regionale markt en alle vigerende regels is essentieel, een goed geïnformeerd netwerk en het hebben van een uitgebreid adressenboek eveneens. Maar bovenal gaat het om het vermogen zich in te kunnen leven in de wensen en mogelijkheden van een ondernemer.

Dat kan alleen door een door de wol geverfde bedrijfsmakelaar die vakkennis koppelt aan creatieve inzichten.

betrouwbaar

'Omdat het betrouwbaar kan'

nauwkeurig

'Omdat het nauwkeurig kan'

Certificeringen

Klotz Bedrijfshuisvesting is zo’n makelaar.

Met tal van certificeringen en meer dan drie decennia ervaring in de bedrijfsmakelaardij als bagage heeft René Klotz en zijn team bewust gekozen voor een kleinschalig bedrijf waarbij het contact met de klant en de actie in het veld voorop staan. Dankzij die aanpak kunnen zij snel handelen, terwijl zij met hun gecombineerde kennis en drive namens de opdrachtgever een optimale invloed kunnen uitoefenen om de juiste deal in de juiste vorm te kunnen afsluiten.

René Klotz is een van de weinige bedrijfsmakelaars in Noord-Brabant die zich Professional Member van het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) mag noemen. Het lidmaatschap van NVM Business, voluit Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM UA, is voorts een vanzelfsprekendheid.


NVM Erecode

Als NVM-lid dient u zich te houden aan de Erecode van de NVM. Deze bestaat uit de volgende tien gedragsregels:

1. Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn dienstverlening. In zijn communicatie waakt hij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie.
Niet-naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

2. Een NVM-lid komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die zijn opdrachtgevers van NVM-leden mogen hebben. Hij beschermt en bevordert hun belangen.
Vertrouwelijke informatie houdt hij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.

3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.

4. Raakt een NVM-lid in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Raakt hij in onderhandeling met een collega, dan benadert hij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.

5. Een NVM-lid beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert hij een ter zake deskundige te raadplegen of doet hij zelf een beroep op zo’n deskundige.

6. Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn onderneming. Hij handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.

7. Een NVM-lid onderhoudt goede contacten met zijn collega’s. Hij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.

8. Een NVM-lid tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij werkt mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

9. Een NVM-lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij hij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

10. Een NVM-lid zorgt ervoor dat degenen die aan zijn onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

Lees meer ...


RICS Voorschriften

Wij zijn van mening dat bij toepassing van de volgende normen, zowel in hun professioneel als persoonlijk leven, leden de hoge gedragsnorm behalen die van hen wordt verwacht.

GEDRAAG U EERBAAR
1. Stel uw eigen belang nooit boven dat van uw cliënten of dat van anderen waartegenover u professionele verantwoordelijkheid draagt.

HANDEL OP INTEGERE WIJZE
2. Wees betrouwbaar in alles wat u doet - misleid nooit iemand bewust, niet door het onthouden van enige informatie, noch door het verdraaien ervan.

WEES OPEN EN TRANSPARANT IN UW HANDELEN
3. Deel de volledige feiten met uw cliënten en maak ze zo helder en duidelijk mogelijk.

WEES BEREID VERANTWOORDING AF TE LEGGEN OVER AL UW DADEN
4. Neem volledige verantwoordelijkheid en geef anderen niet de schuld als er iets verkeerd gaat.

KEN UW BEPERKINGEN EN NEEM ZE IN ACHT
5. Ken uw eigen beperkingen en laat u niet verleiden hier buiten te treden. Zeg nooit meer toe dan u kunt waarmaken.

WEES TE ALLEN TIJDE OBJECTIEF
6. Geef helder en geschikt advies. Laat uw oordeel nooit door uw persoonlijke gevoelens of eigen belangen beïnvloeden.

BEHANDEL ANDEREN ALTIJD MET RESPECT
7. Discrimineer niemand.

GEEF HET GOEDE VOORBEELD
8. Bedenk dat zowel uw publieke optreden als privé-gedrag uw eigen reputatie, die van RICS en die van andere leden kan beïnvloeden.

DURF ERGENS VOOR TE STAAN
9. Wees bereid op te treden wanneer u een veiligheidsrisico of enigerlei kwade praktijken vermoedt.

HOUDT U AAN GELDENDE WETTEN EN REGELGEVING
10. Vermijd elk handelen, illegaal of leidend tot een rechtszaak, dat het beroep in diskrediet kan brengen.

VERMIJD TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
11 . Maak mogelijke belangenverstrengelingen, privé of professioneel, bekend aan alle belanghebbenden.

RESPECTEER DE GEHEIMHOUDING
12. Houd geheimhouding in acht omtrent de zaken van uw cliënt. Geef nooit informatie prijs aan derden, tenzij dit noodzakelijk is.

Lees meer ...

Dienstenpakket

Het aantal diensten dat wordt aangeboden is indrukwekkend.

Behalve voor de hand liggende disciplines als taxatie en consultancy is de sale & leaseback-constructie een opvallende dienst die getuigt van een slimme kijk op de rol van het bedrijfspand én de ondernemer.

 

helder

'Omdat het helder kan'

Meet the Team

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM REV

NVM Bedrijfsmakelaar
RICS Registered Valuer
TMI Taxateur
Recognized European Valuer

T (013) 8 200 100
M 06-515 70 350
rene@klotz.nu

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

U. (Usha) Boedhoe RT RM

NVM Bedrijfsmakelaar
TMI Taxateur

T (013) 8 200 100
M 06-306 26 576
usha@klotz.nu

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

R. (Rody) Lamper RT RM REV

NVM Bedrijfsmakelaar
TMI Taxateur

Recognized European Valuer

T (013) 8 200 100
M 06-827 83 964
rody@klotz.nu

Priscilla van Dam

P. (Priscilla) van Dam

Secretaresse

T (013) 8 200 100
M 06-86 85 01 19
E priscilla@klotz.nu

'Omdat het persoonlijk kan'

PRIVACYVERKLARING EN COOKIESTATEMENT VAN KLOTZ BEDRIJFSHUISVESTING

Op het gebruik van onze Internetsite zijn onze algemene Internetvoorwaarden van toepassing. Deze website is opgezet als informatieve site. Deze algemene Internetvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite: Klotz Bedrijfshuisvesting stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Klotz Bedrijfshuisvesting een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Klotz Bedrijfshuisvesting vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Klotz Bedrijfshuisvesting stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Klotz Bedrijfshuisvesting de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van Klotz Bedrijfshuisvesting om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze adviseurs, waarbij al uw omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Klotz Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Cookiestatement

Klotz Bedrijfshuisvesting maakt op de website www.klotz.nu gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Klotz Bedrijfshuisvesting maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Klotz Bedrijfshuisvesting in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere van onze klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klotz Bedrijfshuisvesting, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Klotz Bedrijfshuisvesting, waarbij de website binnen de kaders van Klotz Bedrijfshuisvesting verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

PRIJZEN & PROMOTIES

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.